058-2963300
Kaarten

Stadionverboden

Het veiligheidsbeleid van SC Cambuur is er op gericht om een wedstrijdbezoek voor alle supporters op een klantvriendelijke, veilige en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat een ieder zich aan de geldende regels houdt. Supporters die de geldende regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van SC Cambuur of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, lopen het risico hiervoor gestraft te worden. Hiertoe wisselen SC Cambuur, de Gemeente Leeuwarden en de politie informatie uit. Indien u een (seizoen)clubcard of een los wedstrijdkaartje aanschaft, conformeert u zich aan de algemene voorwaarden van de KNVB. Tevens zijn de Huisregels van SC Cambuur van toepassing.

De sanctie van een stadionverbod kan op verschillende wijzen worden opgelegd. Hierbij zijn een drietal mogelijkheden te onderscheiden, te weten een lokaal stadionverbod, een landelijk stadionverbod en een stadionomgevingsverbod.

Lokaal stadionverbod
Een lokaal stadionverbod wordt opgelegd door SC Cambuur. Dit betekent een uitsluiting gedurende een bepaalde tijd bij oefenwedstrijden, thuis- en uitwedstrijden van SC Cambuur. Tevens wordt aan alle supporters met een lokaal stadionverbod de toegang tot het Cambuurstadion ontzegd voor die periode. Concreet betekent dit dat hij of zij die een lokaal stadionverbod heeft ontvangen, naast wedstrijden, niet welkom is bij trainingen, open dagen, forumavonden of alle andere voetbal gerelateerde activiteiten in het Cambuurstadion en omliggend terrein.

Indien er door SC Cambuur een (tijdelijk) lokaal stadionverbod wordt opgelegd, kan in het kader van hoor- en wederhoor op de eerste werkdag na de desbetreffende wedstrijd contact worden opgenomen met SC Cambuur. In dit gesprek zal informatie volgen over de eventuele vervolgstappen.

Wanneer het lokaal stadionverbod definitief is opgelegd worden (seizoen)clubcard en/of uitkaart per direct geblokkeerd. Overdracht van de (seizoen)clubcard of restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Dit geldt tevens voor overige aangekochte toegangsbewijzen voor wedstrijden van SC Cambuur.

Enkel tegen een lokaal stadionverbod kan beroep worden aangetekend bij de Commissie Stadionverboden SC Cambuur via csc@cambuur.nl Indien SC Cambuur een lokaal stadionverbod meldt bij de KNVB kan een lokaal stadionverbod gelden in combinatie met een landelijk stadionverbod, opgelegd door de KNVB te Zeist. Beroep dient dan te worden aangetekend bij de commissie stadionverboden van de KNVB.

Landelijk stadionverbod
Een ieder die door SC Cambuur en/of het Openbaar Ministerie (OM) aan de KNVB wordt gemeld ter zake van voetbal gerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de Richtlijnen stadionverbod.

Een landelijk stadionverbod kan tevens worden opgelegd door de rechter als bijzondere voorwaarde bij een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf.

Het opgelegde landelijke stadionverbod wordt verstuurd naar een deurwaarder, die het verbod overhandigt aan de betreffende persoon. Veelal is dit een traject buiten de BVO om. In veel gevallen is het een vervolg op het reeds opgelegde lokaal stadionverbod.

Hij of zij die een landelijk stadionverbod heeft opgelegd gekregen kan beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroepschrift dient aangetekend te worden verzonden aan de commissie stadionverboden van de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit door de commissie stadionverboden van de KNVB te zijn ontvangen.

Overtreding van het landelijk stadionverbod zal worden doorgemeld aan de KNVB en leidt tot het opleggen van een geldboete en verlenging van het landelijk stadionverbod.

In de richtlijn van de KNVB is opgenomen dat de persoon aan wie een landelijk stadionverbod is opgelegd een goed gelijkende, recente pasfoto binnen zes weken na ingangsdatum van het civielrechtelijke stadionverbod, dient in te leveren. Doet diegene dit niet, dan wordt de termijn van het civielrechtelijke stadionverbod verdubbeld.

Mocht een persoon met een lokaal of landelijk stadionverbod ondanks alle maatregelen toch in het stadion worden aangetroffen, dan doet de BVO of de KNVB hiervan aangifte.

Stadionomgevingsverbod
Een stadionomgevingsverbod of stadiongebiedsverbod wordt opgelegd door de Gemeente Leeuwarden. Zij zijn hier toe bevoegd op basis van enkele artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het stadionomgevingsverbod geldt in de omgeving van het Cambuurstadion op momenten dat SC Cambuur thuis speelt en geldt van twee uur voor aanvang van de wedstrijd tot twee uur na afloop van de wedstrijd. Het verbod zal ook gelden indien daar een andere wedstrijd uit het betaalde voetbal plaats vindt.

Het gaat hierbij om een gebied dat rondom het stadion is gesitueerd en dat wordt omsloten door enkele straten. De precieze aanduiding van dit gebied wordt in het stadionomgevingsverbod kenbaar gemaakt middels een bijgevoegde kaart.

Een stadionomgevingsverbod bevat altijd een deugdelijke motivatie. De persoon welke het stadionomgevingsverbod ontvangt, wordt, voor het besluit definitief is, altijd in de gelegenheid gesteld om schriftelijk een zienswijze te geven. Wanneer het besluit definitief is kan er binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar worden gemaakt. De wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt staat aangegeven in de bijlage ‘bijsluiter bezwaarschriften’.

Overtreding van het stadionomgevingsverbod leidt tot verlenging van het verbod met twee jaar.

Commissie stadionverboden SC Cambuur
De commissie stadionverboden SC Cambuur (hierna te noemen; CSC) is een onafhankelijke commissie met een voorzitter en bestaat uit diverse personen uit de volgende geledingen:
• Supportersvereniging Kern van Cambuur
• Advocatenkantoor
• Politie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• BVO SC Cambuur

De CSC is er voor een ieder die een lokaal stadionverbod van de BVO heeft ontvangen. Desbetreffende supporter kan op eigen initiatief in beroep gaan tegen het opgelegde lokaal stadionverbod.

De CSC komt bijeen om bezwaarschriften te behandelen. Voor wat betreft het adviseren van de (duur van) straffen volgt de CSC de richtlijnen voor de minimumtermijn van de straf welke zijn opgesteld door de KNVB te Zeist.

Huisregels SC Cambuur
Bij een stadionbezoek aan SC Cambuur zijn de huisregels van SC Cambuur van toepassing. Deze bepalen in ieder geval:

 1. Het is verboden in of bij het Cambuurstadion wanordelijkheden te veroorzaken van welke aard dan ook, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen.
  2. Het betreden van het Cambuurstadion geschiedt geheel op eigen risico.
  3. Aanwijzingen van het veiligheidspersoneel van SC Cambuur dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Ook dient op eerste verzoek een geldig plaatsbewijs en legitimatiebewijs getoond te worden.
  4. Het veiligheidspersoneel van SC Cambuur en de politie zijn gerechtigd u te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.
  5. Het betreden van het speelveld is ten strengste verboden.
  6. Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en vluchtwegen dienen te allen tijde vrij te blijven.
  7. Het is niet toegestaan om flessen, blikjes, glazen, slag-, steek-, stoot of vuurwapens mee te nemen.
  8. Het bezit, voorhanden hebben van en/of afsteken van vuurwerk is verboden.
  9. Het is niet toegestaan het stadion te betreden onder invloed van alcohol, drugs of enig ander verdovend middel.
  10. Het gooien met enig voorwerp of vloeistof is verboden.
  11. Het is niet toegestaan lichtmasten, hekken, daken, spelerstunnel, dug-outs en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen.
  12. Het is niet toegestaan via erkende verkooppunten verkregen kaarten aan derden te verkopen.
  13. Het is niet toegestaan handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, merchandise en dergelijke te verkopen.
  14. Het maken van professionele video-opnamen of andere vormen van audiovisuele opnamen zonder toestemming is niet toegestaan. Het is niet toegestaan in het Cambuurstadion gemaakte opnamen, op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen.
  15. Spandoeken en/of uitingen met een commercieel, discriminerend of provocerend karakter zijn niet toegestaan.
  16. Het is niet toegestaan deel te nemen aan kwetsende c.q. discriminerende spreekkoren.

SC Cambuur doet een dringend beroep op alle supporters om de club op positieve wijze te ondersteunen en verzoekt een ieder zich te onthouden van kwetsende c.q. discriminerende spreekkoren. SC Cambuur tolereert geen enkele vorm van racisme en zal onherroepelijk actie ondernemen tegen bezoekers die zich schuldig maken aan welke vorm van racistisch gedrag dan ook.

Er wordt uit veiligheidsoverwegingen en voor opsporingsdoeleinden gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Alternatieve straf c.q. alternatief traject
Bij SC Cambuur is er binnen de organisatie (nog) geen ruimte voor supporters met een opgelegd stadionverbod met betrekking tot het uitvoeren van een alternatief persoonsgebonden traject. Bijvoorbeeld onbetaalde arbeid verrichten ten behoeve van de club, gekoppeld aan een aantal uren volgens de criteria die de KNVB daarvoor aangeeft. Voorstellen van supporters om een alternatieve straf c.q. alternatief traject te volgen worden niet in behandeling genomen. Wel is het in bepaalde gevallen mogelijk om een vrijwillige meldplicht te doen. Voor opgave meldplicht dient contact te worden opgenomen met de fan coaches: René van Rijswijk of Johan IJsselmuiden.

Spelers tweets
Karim Rossi @K_Rossi9 vrijdag 19 januari, 23:05

Can’t wait for this fight!!!! Come on @volkan_oezdemir #UFC220 https://t.co/1V4uwqsAl8

Karim Rossi @K_Rossi9 zondag 14 januari, 22:50

@MaesanoK Ouais c’est grave haha. Mais il est connu Chapron, il me semble que c’est pas la premiere foix que y’a un… https://t.co/2zslHnWK8M

Karim Rossi @K_Rossi9 zondag 14 januari, 22:34

@MaesanoK Haha biensur, je regarde pas mal la ligue 1 mais j’arrive pas à croire ce que je viens de voir

Volg SC Cambuur
21.297
44761
3049
15488
SC Cambuur voor elkaar!