058-2963300
Privacy

Privacy

Deze website, www.cambuur.nl, wordt onderhouden door SC Cambuur. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe SC Cambuur omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over SC Cambuur

SC Cambuur is gevestigd te Leeuwarden ingeschreven onder inschrijvingsnummer 01119628 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het BTW-nummer van de club is NL81.79.25.831.B01. Voor vragen over het privacy statement is SC Cambuur bereikbaar op telefoonnummer 058-2963300. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@cambuur.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang.

SC Cambuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van SC Cambuur aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van SC Cambuur. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat de SC Cambuur kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SC Cambuur. Het belang van SC Cambuur bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat SC Cambuur een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Derden
SC Cambuur kan uw persoonsgegevens doorgeven aan -naar gelang de divisie waarin het eerste team van SC Cambuur uitkomt:

 • De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’), en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners Eredivisie”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”); of
 • De Coöperatie Eerste Divisie (hierna: “Eerste Divisie”) en/of de officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Partners Eerste Divisie) en/of Sponsoren.

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiele Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, danwel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Analytische doeleinden
SC Cambuur, Eredivisie en Eerste Divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans van SC Cambuur, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van SC Cambuur en hun interesse om via de SC Cambuur/Eredivisie/Eerste Divisie communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van SC Cambuur/Eredivisie/Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.

Bewaartermijn
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria SC Cambuur hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart SC Cambuur de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van SC Cambuur worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van SC Cambuur en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om SC Cambuur te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om SC Cambuur te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 29-11-2019.

Contactgegevens SC Cambuur
De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door SC Cambuur, Cambuurplein 44, 8921 RG te Leeuwarden. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kunt u conctact opnemen via info@cambuur.nl. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.


Cookie statement

Inleiding
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

In dit cookie statement willen wij, SC Cambuur, u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw (persoons)gegevens, hoe en welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen (specifiek met behulp van cookies) en voor welke doeleinden wij die kunnen gebruiken. Denk daarbij o.a. aan gegevens die verzameld worden tijdens bezoeken aan onze (mobiele) website, bij het aanschaffen van wedstrijdtickets of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze apps en andere diensten. Daarnaast leest u hoe u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt verkrijgen, hoe u deze gegevens kunt rectificeren of verwijderen, hoe u beperking van de verwerking aan kunt vragen, hoe u gebruik kunt maken van het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, hoe u hiertegen bezwaar kunt maken en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Informatie over SC Cambuur
SC Cambuur is gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 01119628 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het cookie statement is SC Cambuur bereikbaar op telefoonnummer 058-2963300. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@cambuur.nl.

Verwerking door SC Cambuur
Als u de cookies hebt geaccepteerd op een platform van SC Cambuur, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere platformen van SC Cambuur (domeinen). De SC Cambuur-websites waarvoor domein toestemming geldt zijn:

 • www.cambuur.nl
 • Facebook-pagina
 • Twitter-pagina
 • Instagram-pagina
 • YouTube
 • Diverse nieuwe en bestaande apps van voornoemde websites
 • Overige social media kanalen van voornoemde websites

Juridische grondslag gegevensverwerking
De rechtsgrond voor verwerking door SC Cambuur is afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

Uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking; deze geeft u door het accepteren van de cookie. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking door SC Cambuur die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken, specifiek door het gebruik van cookies en aanvullend op de gegevens beschreven in het privacy statement:

 • Gegevens over surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Inhoudelijke interesses m.b.t. producten en/of diensten van SC Cambuur, gerelateerd aan het voetbal, en/of van onze (divisie)partners en mogelijke adverteerders op de platformen van SC Cambuur.

Soorten gegevens
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij door middel van cookies (persoons)gegevens verwerken van bezoekers / gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyalty programma’s.

Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij (i) u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website en product/dienst aanbod van SC Cambuur en partners) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen en (ii) u kunnen indelen binnen een segment als hierna genoemd ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte – zonder dat adverteerder de gegevens zelf ontvangt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Delen van (persoons)gegevens met derden
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat om online (sport)marketingbureaus, een customer data platform en, naar gelang de divisie waarin het eerste team van SC Cambuur uitkomt:

 • De Coöperatie Eerste Divisie
 • De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV

Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. SC Cambuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn advertentie alleen moet worden getoond aan mannen in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. De adverteerder kan zo – zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt – gericht adverteren. Adverteerders kunnen hier op onze website gebruik van maken, maar ook daarbuiten op andere platformen als voornoemd. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie of link heeft geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
SC Cambuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het analyseren van uw surfgedrag op de website om uw gebruikerservaring bij het bezoek aan onze website te verbeteren en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses;

 • Het verbeteren van onze producten en diensten, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen;
 • Informatieverschaffing over (wijzigingen van) onze diensten en producten, bijvoorbeeld door middel van een service bericht;
 • Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie of andere elektronische boodschap toe te sturen doch enkel wanneer u hier per opt-in of geconfirmeerde registratie heeft ingestemd;
 • Het zo goed mogelijk inzetten van online ruimte waarover wij beschikken in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners;
 • Het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle;
 • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt, maar wel altijd voor een van de doeleinden als voornoemd.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen.

Voor alle categorieën van cookies beschreven in dit cookiestatement geldt dat SC Cambuur de gegevens in ieder geval gebruikt zolang u gebruik maakt van de dienstverlening (mits u uw toestemming heeft gegeven) en bij inactiviteit ook een periode van (maximaal) 3 jaar erna. Dit doet SC Cambuur zodat u bij heractivatie eenvoudig wederom gebruik kunt maken van de dienstverlening. Uitzondering op bovenstaande is als de wet voorschrijft dat SC Cambuur bepaalde gegevens nog langer moet bewaren.

Categorieën van cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SC Cambuur gebruikt vier categorieën cookies:

 1. Functionele cookies

SC Cambuur kan functionele cookies inzetten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Tag Manager (deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)
 • Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Advertentie-/tracking of social media cookies

Wij maken gebruik van de volgende advertentiecookies, om het online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagne prestaties. We maken daarnaast gebruik van de volgende social media cookies om onder meer uw gedrag te identificeren en om relevante advertenties te tonen op social media platformen:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen”. SC Cambuur heeft beperkt zeggenschap over de social media cookies.

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites, waaronder social media platformen, of apps van SC Cambuur en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt? Lees dan de privacy- en cookie statements van deze partijen op hun websites en/of apps.

Een bezoeker van de websites en/of apps die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van de volledige dienstverlening.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om SC Cambuur te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om SC Cambuur te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plaats bewaring persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.

Beveiliging
De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. SC Cambuur heeft technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen die zijn ontworpen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde inzage, verstrekking, gebruik en wijziging (zoals beveiliging van de website door middel van een SSL-certificaat (Https), encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens etc.). Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cambuur.nl. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures met het oog op de passende nieuwe technologieën. U dient zich ervan bewust te zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit cookie statement.

Wijzigingen
Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit cookie statement te raadplegen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.

De huidige versie van het cookie statement is het laatst gewijzigd op 3 augustus 2020.

Contactgegevens SC Cambuur
De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door SC Cambuur, Cambuurplein 44, 8921 RG te Leeuwarden. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit cookie statement kunt u contact opnemen via info@cambuur.nl. Dit cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.