058-2963300
Jeugdopleiding

Veilig Sportklimaat

SC Cambuur staat voor goede omgangsvormen en een prettige werkomgeving. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen onze organisatie wordt gehanteerd.

De gedragscode bestaat uit twee delen: de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en discriminatie die het uitgangspunt zijn van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd en de regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor volwassen, kinderen en vrijwilligers. Wanneer je bij ons komt voetballen of werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Deze code beschermt ook de mensen die slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, agressie en/of die discriminatie ondervinden. Wanneer dit gebeurt bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een melding of klacht.

Klachtenprocedure
Binnen SC Cambuur is een interne klachtenprocedure opgesteld ter bestrijding van ongewenst gedrag. Het uitgangspunt is om de problemen in eerste instantie intern op te lossen. Dit betekent dat het opgelost wordt op de afdeling zelf met de leidinggevende en eventueel de aangeklaagde. Indien dit om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid is, heeft de medewerker de mogelijkheid om zich te wenden tot de aangewezen vertrouwenscontactpersoon of een externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenscontactpersonen SC Cambuur:

Vertrouwenspersoon extern:

Presentatie Veilig Sportklimaat