058-2963300

Disclaimer

•    Deze website is een uitgave van SC Cambuur-Leeuwarden BVO. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen SC Cambuur-Leeuwarden BVO en gebruiker van deze site. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden opgesteld door SC Cambuur-Leeuwarden BVO wanneer hij gebruik maakt van deze site.
•    SC Cambuur-Leeuwarden BVO verleent aan de gebruiker een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van deze site. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
•    SC Cambuur-Leeuwarden BVO kan de aard van de site, de inhoud van de site en de beschikbaarheid van de site aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.
•    De gebruiker dient de toegangscode(s) tot deze site vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De gebruiker is zelf verplicht om de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden. SC Cambuur-Leeuwarden BVO kan de gebruiker incidenteel verzoeken om zijn gegevens op feitelijke juistheid en volledigheid te controleren. Periodiek wordt gecontroleerd of de gebruiker de toegangscode(s) aan anderen beschikbaar heeft gesteld.
•    Hoewel SC Cambuur-Leeuwarden BVO met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. SC Cambuur-Leeuwarden BVO kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. SC Cambuur-Leeuwarden BVO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.
•    Wanneer een gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. SC Cambuur-Leeuwarden BVO is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen.
•    De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite, het reactieforum. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
•    SC Cambuur-Leeuwarden BVO behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de gebruiker aan SC Cambuur-Leeuwarden BVO ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is SC Cambuur-Leeuwarden BVO gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. SC Cambuur-Leeuwarden BVO is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
•    Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor het maken van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten.
•    SC Cambuur-Leeuwarden BVO is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. SC Cambuur-Leeuwarden BVO is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.
•    SC Cambuur-Leeuwarden BVO is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien de gebruiksvoorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de gebruiker na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van de site (inloggen) accepteert de gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
•    Indien de gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de site is het SC Cambuur-Leeuwarden BVO toegestaan om de toegang van de gebruiker tot de site, zonder verdere berichtgeving, te beëindigen.
•    De gebruiker geeft SC Cambuur-Leeuwarden BVO nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. Indien de gebruiker expliciet aangeeft over andere aanbiedingen van SC Cambuur-Leeuwarden BVO geïnformeerd te willen worden, kunnen persoonsgegevens ook voor deze doeleinden worden gebruikt. De wijze waarop SC Cambuur-Leeuwarden BVO, de uitgevers, omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.
•    Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.
•    www.cambuur.nl is een product van SC Cambuur Leeuwarden BVO. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze worden vastgelegd om de werking van deze website mogelijk te maken. Met datzelfde doel gebruikt deze site ook cookies – kleine bestandjes op de computer die bijvoorbeeld onthouden met welk e-mailadres en wachtwoord de gebruiker de laatste keer was ingelogd. SC Cambuur Leeuwarden BVO verstrekt geen gegevens van gebruikers aan derden, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om is gevraagd en de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.