058-2963300
Stadionverboden

Stadionverboden

Het veiligheidsbeleid van SC Cambuur is er op gericht om een wedstrijdbezoek voor alle supporters op een klantvriendelijke, veilige en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat een ieder zich aan de geldende regels houdt. Supporters die de geldende regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van SC Cambuur of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, lopen het risico hiervoor gestraft te worden.

Hiertoe wisselen SC Cambuur, de Gemeente Leeuwarden en de politie informatie uit. Indien u een (seizoen)clubkaart of een los wedstrijdkaartje aanschaft, conformeert u zich aan de algemene voorwaarden van de KNVB. Tevens zijn de huisregels van SC Cambuur van toepassing.

De sanctie van een stadionverbod kan op verschillende wijzen worden opgelegd. Hierbij zijn een drietal mogelijkheden te onderscheiden, te weten een lokaal stadionverbod, een landelijk stadionverbod en een stadionomgevingsverbod.

Lokaal stadionverbod
Een lokaal stadionverbod wordt opgelegd door SC Cambuur. Dit betekent een uitsluiting gedurende een bepaalde tijd bij oefenwedstrijden, thuis- en uitwedstrijden van SC Cambuur. Tevens wordt aan alle supporters met een lokaal stadionverbod de toegang tot het Cambuur Stadion ontzegd voor die periode. Concreet betekent dit dat hij of zij die een lokaal stadionverbod heeft ontvangen, naast wedstrijden, niet welkom is bij trainingen, open dagen, forumavonden of alle andere voetbal gerelateerde activiteiten in het Cambuurstadion en omliggend terrein.

Indien er door SC Cambuur een (tijdelijk) lokaal stadionverbod wordt opgelegd, kan in het kader van hoor- en wederhoor op de eerste werkdag na de desbetreffende wedstrijd contact worden opgenomen met SC Cambuur. In dit gesprek zal informatie volgen over de eventuele vervolgstappen.

Wanneer het lokaal stadionverbod definitief is opgelegd worden (seizoen)clubkaart en/of uitkaart per direct geblokkeerd. Overdracht van de (seizoen)clubkaart of restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Dit geldt tevens voor overige aangekochte toegangsbewijzen voor wedstrijden van SC Cambuur.

Enkel tegen een lokaal stadionverbod kan beroep worden aangetekend bij de Commissie Stadionverboden SC Cambuur via csc@cambuur.nl Indien SC Cambuur een lokaal stadionverbod meldt bij de KNVB kan een lokaal stadionverbod gelden in combinatie met een landelijk stadionverbod, opgelegd door de KNVB te Zeist. Beroep dient dan te worden aangetekend bij de commissie stadionverboden van de KNVB.

Landelijk stadionverbod
Een ieder die door SC Cambuur en/of het Openbaar Ministerie (OM) aan de KNVB wordt gemeld ter zake van voetbal gerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de Richtlijn stadionverbod.

Een landelijk stadionverbod kan tevens worden opgelegd door de rechter als bijzondere voorwaarde bij een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf.

Het opgelegde landelijke stadionverbod wordt verstuurd naar een deurwaarder, die het verbod overhandigt aan de betreffende persoon. Veelal is dit een traject buiten de BVO om. In veel gevallen is het een vervolg op het reeds opgelegde lokaal stadionverbod.

Hij of zij die een landelijk stadionverbod heeft opgelegd gekregen kan beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroepschrift dient aangetekend te worden verzonden aan de commissie stadionverboden van de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit door de commissie stadionverboden van de KNVB te zijn ontvangen.

Overtreding van het landelijk stadionverbod zal worden doorgemeld aan de KNVB en leidt tot het opleggen van een geldboete en verlenging van het landelijk stadionverbod.

In de richtlijn van de KNVB is opgenomen dat de persoon aan wie een landelijk stadionverbod is opgelegd een goed gelijkende, recente pasfoto binnen zes weken na ingangsdatum van het civielrechtelijke stadionverbod, dient in te leveren. Doet diegene dit niet, dan wordt de termijn van het civielrechtelijke stadionverbod verdubbeld.

Mocht een persoon met een lokaal of landelijk stadionverbod ondanks alle maatregelen toch in het stadion worden aangetroffen, dan doet de BVO of de KNVB hiervan aangifte.

Stadionomgevingsverbod
Een stadionomgevingsverbod of stadiongebiedsverbod wordt opgelegd door de Gemeente Leeuwarden. Zij zijn hier toe bevoegd op basis van enkele artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het stadionomgevingsverbod geldt in de omgeving van het Cambuur Stadion op momenten dat SC Cambuur thuis speelt en geldt van twee uur voor aanvang van de wedstrijd tot twee uur na afloop van de wedstrijd. Het verbod zal ook gelden indien daar een andere wedstrijd uit het betaalde voetbal plaats vindt.

Het gaat hierbij om een gebied dat rondom het stadion is gesitueerd en dat wordt omsloten door enkele straten. De precieze aanduiding van dit gebied wordt in het stadionomgevingsverbod kenbaar gemaakt middels een bijgevoegde kaart.

Een stadionomgevingsverbod bevat altijd een deugdelijke motivatie. De persoon welke het stadionomgevingsverbod ontvangt, wordt, voor het besluit definitief is, altijd in de gelegenheid gesteld om schriftelijk een zienswijze te geven. Wanneer het besluit definitief is kan er binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar worden gemaakt. De wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt staat aangegeven in de bijlage ‘bijsluiter bezwaarschriften’.

Overtreding van het stadionomgevingsverbod leidt tot verlenging van het verbod met twee jaar.

Gedragscommissie SC Cambuur

Sinds het seizoen 2017-2018 is SC Cambuur gestart met een onafhankelijke gedragscommissie die overtredingen van de Standaardvoorwaarden KNVB en huisregels SC Cambuur, gemaakt door bezoekers van wedstrijden van SC Cambuur, beoordeelt. Het doel is om maatwerk te leveren en sancties op te leggen die in redelijke verhouding staan tot de regelovertreding.

Bij incidenten wordt de betrokkene per brief uitgenodigd voor een hoorzitting van de gedragscommissie. Tijdens de zitting krijgt de betrokkene, in het kader van hoor- en wederhoor, de gelegenheid om zijn of haar verhaal toe te lichten. Na afloop van de zitting stelt de gedragscommissie een advies op voor het bestuur van SC Cambuur over de op te leggen sanctie of maatregel.

De gedragscommissie SC Cambuur bestaat uit:

 • Jurist (voorzitter)
 • Twee gemeentemedewerkers (waarvan één secretaris)
 • Supporter SC Cambuur
 • Maatschappelijk coördinator
 • Notulist

De gedragscommissie kan het volgende adviseren:

 • Een schriftelijke waarschuwing;
 • Een voorwaardelijk lokaal stadionverbod, onder de algemene voorwaarde van het niet overtreden van gedragsregels of standaardvoorwaarden tijdens de proeftijd;
 • Een voorwaardelijk lokaal stadionverbod met bijzondere voorwaarden, zoals:
 • Het verrichten van een alternatieve straf
 • Het betalen van een schadevergoeding
 • Een onvoorwaardelijk lokaal stadionverbod;
 • Doormelding aan de KNVB voor een onvoorwaardelijk landelijk stadionverbod.

Uiteraard kan de gedragscommissie ook voorstellen geen sanctie op te leggen.

Werkwijze

 • De commissie komt elke derde donderdag van de maand bijeen om zaken te behandelen.
 • De betrokkene ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor de zitting van SC Cambuur.
 • De betrokkene wordt gehoord en mag eventuele getuige(n) meenemen. De supporterscoordinator SC Cambuur, kan op verzoek van de betrokkene, ook aansluiten.
 • De commissie beslist na afloop van de zitting over het advies.
 • Het advies wordt verzonden naar het bestuur van SC Cambuur.
 • De definitieve uitspraak van het bestuur wordt gemaild naar de supporter. De schriftelijke bevestiging volgt de week er op.
 • De mogelijkheid tot beroep kan bij de Commissie stadionverboden SC Cambuur, bij een landelijk stadionverbod bij de KNVB.

Criteria

 • Uitgangspunt is dat alle zaken voorkomen voor de gedragscommissie. Met uitzondering van strafrechtelijke zaken (of zaken waarin aangifte is gedaan). Deze lopen via de politie en justitie. Zolang het politie onderzoek loopt, wordt er geen beroep gedaan op de gedragscommissie.
 • Het uitgangspunt is de richtlijn termijn stadionverbod van de KNVB, echter mag SC Cambuur maatwerk toepassen en eigen richtlijnen hanteren.

Heb je vragen of ondersteuning nodig van de supporterscoordinator? Mail naar supporterszaken@cambuur.nl.

Commissie stadionverboden SC Cambuur
De commissie stadionverboden SC Cambuur (hierna te noemen; CSC) is een onafhankelijke commissie met een voorzitter en bestaat uit diverse personen uit de volgende geledingen:

 • Supportersvereniging Kern van Cambuur
 • Advocatenkantoor
 • Politie Fryslân
 • Gemeente Leeuwarden
 • BVO SC Cambuur

De CSC is er voor een ieder die een lokaal stadionverbod van de BVO heeft ontvangen. Desbetreffende supporter kan op eigen initiatief in beroep gaan tegen het opgelegde lokaal stadionverbod.

De CSC komt bijeen om bezwaarschriften te behandelen. Voor wat betreft het adviseren van de (duur van) straffen volgt de CSC de richtlijnen voor de minimumtermijn van de straf welke zijn opgesteld door de KNVB te Zeist.

Huisregels SC Cambuur
Bij een stadionbezoek aan SC Cambuur zijn de huisregels van SC Cambuur van toepassing. Deze bepalen in ieder geval:

 1. Het is verboden in of bij het Cambuurstadion wanordelijkheden te veroorzaken van welke aard dan ook, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen.
 2. Het betreden van het Cambuurstadion geschiedt geheel op eigen risico.
 3. Aanwijzingen van het veiligheidspersoneel van SC Cambuur dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Ook dient op eerste verzoek een geldig plaatsbewijs en legitimatiebewijs getoond te worden.
 4. Het veiligheidspersoneel van SC Cambuur en de politie zijn gerechtigd u te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.
 5. Het betreden van het speelveld is ten strengste verboden.
 6. Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en vluchtwegen dienen te allen tijde vrij te blijven.
 7. Het is niet toegestaan om flessen, blikjes, glazen, slag-, steek-, stoot of vuurwapens mee te nemen.
 8. Het bezit, voorhanden hebben van en/of afsteken van vuurwerk is verboden.
 9. Het is niet toegestaan het stadion te betreden onder invloed van alcohol, drugs of enig ander verdovend middel.
 10. Het gooien met enig voorwerp of vloeistof is verboden.
 11. Het is niet toegestaan lichtmasten, hekken, daken, spelerstunnel, dug-outs en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen.
 12. Het is niet toegestaan via erkende verkooppunten verkregen kaarten aan derden te verkopen.
 13. Het is niet toegestaan handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, merchandise en dergelijke te verkopen.
 14. Het maken van professionele video-opnamen of andere vormen van audiovisuele opnamen zonder toestemming is niet toegestaan. Het is niet toegestaan in het Cambuurstadion gemaakte opnamen, op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen.
 15. Spandoeken en/of uitingen met een commercieel, discriminerend of provocerend karakter zijn niet toegestaan.
 16. Het is niet toegestaan deel te nemen aan kwetsende c.q. discriminerende spreekkoren.

SC Cambuur doet een dringend beroep op alle supporters om de club op positieve wijze te ondersteunen en verzoekt een ieder zich te onthouden van kwetsende c.q. discriminerende spreekkoren. SC Cambuur tolereert geen enkele vorm van racisme en zal onherroepelijk actie ondernemen tegen bezoekers die zich schuldig maken aan welke vorm van racistisch gedrag dan ook.

Er wordt uit veiligheidsoverwegingen en voor opsporingsdoeleinden gebruik gemaakt van cameratoezicht.